آزمون‌های بالینی سنجش شخصیت
ویژه استفاده کلینیک‌ها، روانشناسان و مراکز مشاوره سلامت روان

پرسشنامه‌‌‌ چند محوری بالینی میلون 3

پرسشنامه‌‌‌ چند محوری بالینی میلون ۳

,
پرسش‌نامه‌ی چند محوری بالینی میلون-3 یک ابزار 175 گویه‌‌‌ای است که دارای 28 زیرمقیاس است. این زیرمقیاس‌‌‌ها در 5 دسته کلی طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند: شاخص‌‌‌های تغییرپذیری، الگوهای شخصیت بالینی، آسیب‌‌‌شناسی شدید شخصیت، نشانگان بالینی و نشانگان شدید…
آزمون خودسنجی شخصیت PID-5

آزمون خودسنجی شخصیت PID-5

,
ویژگی‌های شخصیتی به ما کمک می‌کنند تا رفتارهای خود و اطرافیانمان را پیش‌بینی کنیم. وقتی در یک رابطه می‌دانیم که شریکمان به طور شخصیتی از کمتر چیزی لذت می‌برد، شاید کمتر خود را مقصر بدانیم یا کمتر برای خوشحال کردن این فرد تلاش کنیم. در واقع برچسب‌…
پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا

,
شخصیت مجموعه ویژگی‌هایی است که صفات منحصر به فرد و پایدار فرد را تشکیل می‌دهد. همچنین الگویی از رفتار یا نگرش است که یک فرد را از دیگری متمایز می‌کند. اختلالات شخصیت را می‌توان به عنوان مشکلاتی در نحوه درک افراد از خود و تعامل با دیگران تعریف ک…