پلتفــرم تحلیل استعداد
و توسعه سرمایه انسانی

ابزارهای سنجش و تحلیل افراد

یکپارچه با استانداردهای شغلی و مسیرهای توسعه فردی

■ ارزیابی تناسب (سازگاری) شغلی

ارزیابی استعدادها

ارزیابی منابع انسانی

۱
۲
۳
پروفایل‌سنتر، پلتفرم تحلیل استعداد و توسعه منابع انسانی