پلتفـرم تحلیل استعداد
و توسعه سرمایه انسانی

مجموعه ابزارهای سنجش، تحلیل و مقایسه افراد
یکپارچه با استانداردهای شغلی و مسیرهای توسعه فردی

– ارزیابی تناسب (سازگاری) شغلی

– ارزیابی استعدادها

– ارزیابی منابع انسانی

۱
۲
۳
پروفایل‌سنتر، پلتفرم تحلیل استعداد و توسعه منابع انسانی