پلتفــرم تحلیل استعداد
و توسعه سرمایه انسانی

■ اتوماسیون سنجش، تحلیل و مشاوره

■ الگوریتم هوشمند تناسب شغلی (Job Fit)

■ بانک جامع اطلاعات مشاغل، دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی

الگوریتم هوشمند تناسب شغلی
الگوریتم هوشمند تناسب شغلی