پلتفــرم تحلیل استعداد
و توسعه سرمایه انسانی

■ الگوریتم هوشمند تناسب شغلی

■ شناسایی مسیرهای تحصیلی شغلی مناسب

■ آزمون‌های استاندارد و معتبر استعدادیابی و روان‌شناسی

■ نرم‌افزار آزمون، سنجش و تحلیل کاربران

الگوریتم هوشمند تناسب شغلی
الگوریتم هوشمند تناسب شغلی