پلتفــرم تحلیل استعداد
و توسعه سرمایه انسانی

■ کشف استعدادهای ذاتی

■ تحلیل هوشمند مسیر تحصیلی ـ شغلی

■ بانک جامع اطلاعات مشاغل، دوره‌ها و رشته‌های تحصیلی

الگوریتم هوشمند تناسب شغلی
الگوریتم هوشمند تناسب شغلی