تست هالند

استعدادیابی و سنجش تمایلات شغلی
به شیوه John Holland