الناز جلالی

15 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

بهترین گروه آموزشی متوسطه برای من چیست؟

بر اساس آزمون‌های استعدادیابی و شناختی، هرکدام از گروه‌های آموزشی متوسطه چقدر با من همخوانی و سازگاری دارند؟


الف- جدول سازگاری گروه‌های آموزشی متوسطه با استعدادها و ویژگی‌های شناختی دانش‌آموز، بر مبنای نتایج آزمون‌های انجام‌شده و ۱۰۰ شغل با بالاترین سطح سازگاری با دانش‌آموز:

ترتیب گروه آموزشی تعداد مشاغل سازگار میانگین سازگاری حجم سازگاری نسبی
1 علوم تجربی 62 85/7 % 73
2 ادبیات و علوم انسانی 42 86/2 % 60
3 ریاضی فیزیک 42 85/9 % 60
4 فنی حرفه‌ای - هنر 5 83/5 % 20
5 علوم و معارف اسلامی 4 83/8 % 18
6 فنی حرفه‌ای - خدمات 3 88/4 % 16
7 فنی حرفه‌ای - صنعت 1 83/1 % 9
8 فنی حرفه‌ای - کشاورزی 1 83/1 % 9

راهنمای جدول:

  1. تعداد مشاغل سازگار با گروه: تعداد مشاغلی که در میان ۱۰۰ شغل با بالاترین درصد سازگاری با فرد قرار داشته و امکان دستیابی به آن‌ها از طریق آن گروه آموزشی (دیپلم) وجود دارد
  2. میانگین سازگاری: میانگین درصد سازگاری فرد با مشاغلی که امکان دستیابی به آن‌ها از طریق آن گروه آموزشی (دیپلم) وجود دارد و در میان ۱۰۰ شغل سازگار با فرد قرار دارند
  3. حجم سازگاری نسبی: معیاری برای مقایسه نسبی شانس موفقیت فرد در دستیابی به مشاغل سازگار با خود در صورت ورود به هر گروه آموزشی

ب- نمودار میزان سازگاری دانش‌آموز با گروه‌های آموزشی متوسطه


راهنمای نمودار:

  • طول هر میله برابر با حجم سازگاری دانش‌آموز با آن گروه آموزشی است

29-1031.00 0/979847718124418
25-1112.00 0/959743889506132
25-1063.00 0/935597300750676
25-1111.00 0/926352191657752
25-1113.00 0/921237133684862
15-1121.01 0/919798725867525
25-9031.00 0/918248782301868
25-1066.00 0/917364933200113
25-1071.00 0/915051698083083
29-9092.00 0/911099812940761
25-1061.00 0/902653991988374
19-3031.03 0/899201176821751
29-1069.05 0/899023106562612
21-1022.00 0/898565484235312
25-1011.00 0/8982951421674
29-1065.00 0/896256720668282
25-3099.02 0/893140890489165
29-1069.03 0/893001183069824
25-1072.00 0/892640734814838
29-2092.00 0/892147284799321
29-1181.00 0/889107159035205
29-1141.02 0/886532203124001
25-2054.00 0/885847325269156
25-1062.00 0/884943033370436
29-1062.00 0/884523810007682
25-1067.00 0/884449027662215
25-1051.00 0/883586847402405
29-1063.00 0/880212467198157
19-3031.01 0/879672998272938
21-1015.00 0/878978957586402
25-1054.00 0/8761784434303
19-3032.00 0/874424940438277
25-1192.00 0/872685766078391
25-1042.00 0/871811981936046
29-1127.00 0/871707749578545
21-1014.00 0/870955420418058
43-4051.03 0/867911227596004
21-1094.00 0/866510575686078
29-1128.00 0/865525445458132
21-1023.00 0/864541576960346
21-1091.00 0/863988271586737
29-1081.00 0/863196538782286
29-1069.04 0/862219979049309
29-1066.00 0/859190341089833
25-1125.00 0/858813377012384
25-1053.00 0/858458850809356
19-3031.02 0/856612140159749
29-1122.00 0/856470162734996
21-1021.00 0/85490281908185
29-1123.00 0/854619787262207
29-2041.00 0/853364421052418
25-1082.00 0/85127905259518
29-1064.00 0/848883794600266
29-1161.00 0/848097825562746
25-1022.00 0/845254600033648
21-1012.00 0/844674191420541
21-1011.00 0/843574863136548
29-1141.04 0/842570771910023
29-1071.00 0/842449738763622
25-1032.00 0/842342740233957
25-1081.00 0/842099999181203
25-1064.00 0/841890009530284
29-1199.05 0/841407141258026
25-1124.00 0/84125475888028
29-1069.09 0/840904074738686
21-1013.00 0/840269784637803
25-1065.00 0/839723331371861
23-1021.00 0/836583560327774
29-1171.00 0/836277181971969
19-1041.00 0/835570102284022
19-3093.00 0/834289384412514
25-1122.00 0/833440286424638
29-1069.02 0/832576967532954
29-1141.00 0/831977551928325
29-1141.01 0/831889186118008
23-1023.00 0/831004213547515
29-2051.00 0/83096565751494
29-1141.03 0/827920205254177
29-1126.00 0/825529000895
29-1199.04 0/822818911090837
13-1041.03 0/820769703948441
29-1069.12 0/819776339082056
25-1043.00 0/818506677761928
25-1126.00 0/817281255545106
29-1069.08 0/815018078250305
29-1122.01 0/81399318349375
25-1052.00 0/813215710375705
25-2032.00 0/808502841731237
29-1041.00 0/807331869033399
29-1125.00 0/805173753640285
19-3011.01 0/802612066824988
25-1041.00 0/800730304501684
25-1021.00 0/798372837279891
29-1051.00 0/794011187899062
29-2053.00 0/790959829765823
29-1069.06 0/786198372818631
29-1069.11 0/783193793938534
13-1111.00 0/781660799218253
23-1022.00 0/781036059329277
25-2021.00 0/776606764157649
© 2021، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET