سعید علی آبادی

30 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف مقطع رشته درصد سازگاری
1 کاردانی کاردانی مدیریت صنعتی %
2 کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی %
3 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی %
4 کارشناسی کارشناسی مدیریت دولتی %
5 کارشناسی کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری %
6 کارشناسی کارشناسی روان‌شناسی %
7 کارشناسی کارشناسی اقتصاد %
8 کارشناسی کارشناسی روابط عمومی %
9 کارشناسی کارشناسی علوم کامپیوتر %
10 کارشناسی کارشناسی مهندسی کامپیوتر %
11 کارشناسی کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات %
12 کاردانی کاردانی حسابداری بازرگانی %
13 کارشناسی کارشناسی مدیریت مالی %
14 کارشناسی کارشناسی مهندسی ساخت و تولید %
15 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیک %
16 کارشناسی کارشناسی مهندسی نساجی %
17 کارشناسی کارشناسی مهندسی صنایع %
18 کاردانی کاردانی بهینه‌سازی مصرف انرژی %
19 کاردانی کاردانی فنی برق %
20 کارشناسی کارشناسی مهندسی انرژی %
21 کارشناسی کارشناسی مهندسی ایمنی %
22 کارشناسی کارشناسی مهندسی برق %
23 کاردانی کاردانی برق %
24 کاردانی کاردانی برق و تأسیسات %
25 کاردانی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری %
26 کاردانی کاردانی تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر %
27 کاردانی کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی %
28 کاردانی کاردانی تکنولوژی مواد غذایی %
29 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی خاک %
30 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست %
31 کاردانی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی %
32 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی آب %
33 کارشناسی کارشناسی مدیریت امور بانکی %
34 کارشناسی کارشناسی زمین‌شناسی %
35 کارشناسی کارشناسی مدیریت بیمه %
36 کارشناسی کارشناسی حقوق %
37 کاردانی کاردانی بیمه %
38 کاردانی کاردانی تکنولوژی محیط‌زیست %
39 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار %
40 کارشناسی کارشناسی امنیت اطلاعات %
41 کارشناسی کارشناسی امنیت نرم %
42 کارشناسی کارشناسی حفاظت اطلاعات %
43 کارشناسی کارشناسی علوم فنی امنیت %
44 کارشناسی کارشناسی مدیریت امور گمرکی %

کدام گروه مشاغل برای من مناسب‌تر است؟

در هر سطح تحصیلات، با مشاغل کدام گروه شغلی، تناسب و سازگاری بیشتری دارم؟

در چه صنعتی بهتر است به دنبال شغل باشم؟

در هر سطح تحصیلات، میزان سازگاری و تناسب شغلی من با مشاغل کدام صنعت بیشتر است؟

 • 11-9051.00
 • 11-9131.00
 • 13-1074.00
 • 11-3011.00
 • 11-3051.02
 • 11-3051.06
 • 11-9013.01
 • 11-9061.00
 • 11-9071.00
 • 13-1022.00
 • 13-1031.02
 • 13-1032.00
 • 13-1041.02
 • 13-1041.04
 • 13-1041.06
 • 13-1199.01
 • 13-1199.03
 • 11-1021.00
 • 11-1031.00
 • 11-2011.00
 • 11-2021.00
 • 11-2022.00
 • 11-2031.00
 • 11-3021.00
 • 11-3031.02
 • 11-3051.00
 • 11-3051.01
 • 11-3051.03
 • 11-3051.04
 • 11-3061.00
 • 11-3071.01
 • 11-3071.02
 • 11-3071.03
 • 11-3111.00
 • 11-3121.00
 • 11-3131.00
 • 11-9013.02
 • 11-9013.03
 • 11-9021.00
 • 11-9031.00
 • 11-9039.02
 • 11-9041.01
 • 11-9081.00
 • 11-9121.01
 • 11-9121.02
 • 11-9141.00
 • 11-9151.00
 • 11-9161.00
 • 11-9199.01
 • 11-9199.02
 • 11-9199.04
 • 11-9199.07
 • 11-9199.08
 • 11-9199.09
 • 11-9199.10
 • 11-9199.11
 • 13-1011.00
 • 13-1021.00
 • 13-1023.00
 • 13-1031.01
 • 13-1041.01
 • 13-1041.03
 • 13-1041.07
 • 13-1051.00
 • 13-1071.00
 • 13-1075.00
 • 13-1081.00
 • 13-1081.01
 • 13-1081.02
 • 13-1121.00
 • 13-1131.00
 • 13-1141.00
 • 13-1151.00
 • 13-1161.00
 • 13-1199.02
 • 13-1199.04
 • 13-1199.05
 • 13-1199.06
 • 11-1011.00
 • 11-1011.03
 • 11-3031.01
 • 11-9032.00
 • 11-9033.00
 • 11-9039.01
 • 11-9041.00
 • 11-9111.00
 • 11-9121.00
 • 11-9199.03
 • 13-1111.00

11-1011.00 0
11-1011.03 0
11-1021.00 0
11-1031.00 0
11-2011.00 0
11-2011.01 0
11-2021.00 0
11-2022.00 0
11-2031.00 0
11-3011.00 0
11-3021.00 0
11-3031.00 0
11-3031.01 0
11-3031.02 0
11-3051.00 0
11-3051.01 0
11-3051.02 0
11-3051.03 0
11-3051.04 0
11-3051.05 0
11-3051.06 0
11-3061.00 0
11-3071.00 0
11-3071.01 0
11-3071.02 0
11-3071.03 0
11-3111.00 0
11-3121.00 0
11-3131.00 0
11-9013.00 0
11-9013.01 0
11-9013.02 0
11-9013.03 0
11-9021.00 0
11-9031.00 0
11-9032.00 0
11-9033.00 0
11-9039.00 0
11-9039.01 0
11-9039.02 0
11-9041.00 0
11-9041.01 0
11-9051.00 0
11-9061.00 0
11-9071.00 0
11-9081.00 0
11-9111.00 0
11-9121.00 0
11-9121.01 0
11-9121.02 0
11-9131.00 0
11-9141.00 0
11-9151.00 0
11-9161.00 0
11-9199.00 0
11-9199.01 0
11-9199.02 0
11-9199.03 0
11-9199.04 0
11-9199.07 0
11-9199.08 0
11-9199.09 0
11-9199.10 0
11-9199.11 0
13-1011.00 0
13-1021.00 0
13-1022.00 0
13-1023.00 0
13-1031.00 0
13-1031.01 0
13-1031.02 0
13-1032.00 0
13-1041.00 0
13-1041.01 0
13-1041.02 0
13-1041.03 0
13-1041.04 0
13-1041.06 0
13-1041.07 0
13-1051.00 0
13-1071.00 0
13-1074.00 0
13-1075.00 0
13-1081.00 0
13-1081.01 0
13-1081.02 0
13-1111.00 0
13-1121.00 0
13-1131.00 0
13-1141.00 0
13-1151.00 0
13-1161.00 0
13-1199.00 0
13-1199.01 0
13-1199.02 0
13-1199.03 0
13-1199.04 0
13-1199.05 0
13-1199.06 0
13-2011.00 0
© 2022، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET