سعید علی آبادی

29 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف گروه آموزشی مقطع رشته درصد سازگاری
1 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی فلسفه 74/5 %
2 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی هنرهای چندرسانه‌ای 74 %
3 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان عربی 73/5 %
4 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی طراحی پوشاک 73/3 %
5 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 73 %
6 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 72/6 %
7 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی معماری داخلی 72/4 %
8 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 72/1 %
9 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی تکنولوژی محیط‌زیست 71/9 %
10 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 71/6 %
11 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 71/4 %
12 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم سیاسی 71/2 %
13 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری 70/8 %
14 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت 70/2 %
15 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مهندسی دریا 70/1 %
16 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی نوازندگی ساز ایرانی 70 %
17 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی 69/8 %
18 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مشاوره 69/5 %
19 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی روزنامه‌نگاری 69/4 %
20 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی روان‌شناسی 69/2 %
21 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی آموزش فیزیک 69/2 %
22 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 68/5 %
23 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی تربیت‌بدنی 68/4 %
24 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی بهینه‌سازی مصرف انرژی 68/2 %
25 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم کامپیوتر 68/1 %
26 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث 68 %
27 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 67/9 %
28 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی 67/8 %

کدام گروه مشاغل برای من مناسب‌تر است؟

در هر سطح تحصیلات، با مشاغل کدام گروه شغلی، تناسب و سازگاری بیشتری دارم؟

در چه صنعتی بهتر است به دنبال شغل باشم؟

در هر سطح تحصیلات، میزان سازگاری و تناسب شغلی من با مشاغل کدام صنعت بیشتر است؟

 • 27-3012.00
 • 27-1023.00
 • 27-2042.01
 • 27-2011.00
 • 25-3021.00
 • 27-4021.00
 • 25-1194.00
 • 27-1022.00
 • 27-1013.00
 • 27-4032.00
 • 35-1011.00
 • 39-5091.00
 • 27-2041.04
 • 39-5094.00
 • 39-5012.00
 • 39-9031.00
 • 47-1011.03
 • 27-2041.01
 • 27-2032.00
 • 27-1025.00
 • 17-1012.00
 • 11-9039.02
 • 19-1031.03
 • 21-1091.00
 • 27-1024.00
 • 25-3011.00
 • 27-1014.00
 • 27-1011.00
 • 29-1125.02
 • 27-2012.02
 • 25-3099.02
 • 25-2032.00
 • 27-3041.00
 • 27-3021.00
 • 27-2012.01
 • 25-2022.00
 • 17-1011.00
 • 27-3043.05
 • 39-9032.00
 • 25-1193.00
 • 25-1111.00
 • 25-1124.00
 • 25-1121.00
 • 25-9021.00
 • 25-9031.00
 • 29-1023.00
 • 29-1128.00
 • 25-1031.00
 • 25-9031.01
 • 29-1031.00
 • 19-3093.00
 • 19-2041.02
 • 21-2011.00
 • 25-1112.00
 • 29-1069.09
 • 25-1062.00
 • 25-1042.00
 • 25-1053.00
 • 19-1042.00
 • 29-1081.00
 • 25-1032.00
 • 25-1125.00
 • 25-1051.00
 • 25-1122.00
 • 25-1011.00
 • 25-1052.00
 • 29-1069.01
 • 25-1064.00
 • 25-1081.00
 • 29-1064.00
 • 25-1192.00
 • 25-1066.00
 • 25-1054.00
 • 25-1126.00
 • 29-1011.00
 • 29-1069.11
 • 25-1043.00
 • 19-3039.01
 • 29-1122.01
 • 25-1123.00
 • 25-1082.00
 • 25-1061.00
 • 29-1069.02
 • 25-1067.00
 • 25-1063.00
 • 25-1021.00
 • 29-1063.00
 • 29-1199.01
 • 27-1027.00
 • 29-1069.06
 • 29-1065.00
 • 19-1013.00
 • 25-1071.00
 • 29-1022.00
 • 21-1014.00
 • 19-1041.00
 • 29-1069.08
 • 25-1065.00
 • 29-1067.00
 • 29-1021.00

27-2041.01 0/755592333657008
25-3021.00 0/753449593349606
25-1193.00 0/7467150551873
25-1111.00 0/74515098047916
27-2032.00 0/743373563105137
27-4021.00 0/739631957739525
25-1194.00 0/737097188926425
27-1025.00 0/735808947682874
25-1124.00 0/735235945222494
25-1121.00 0/73310950057075
27-1022.00 0/732868956753541
25-9021.00 0/729672606536882
25-9031.00 0/729573924924578
29-1023.00 0/729152954428121
27-1013.00 0/725635995949365
29-1128.00 0/724789835298313
25-1031.00 0/724455374398074
25-9031.01 0/721619776177811
29-1031.00 0/721536581938363
19-3093.00 0/721158345761477
19-2041.02 0/718978366208145
17-1012.00 0/718104703804383
27-4032.00 0/717839069692408
11-9039.02 0/717551744607365
21-2011.00 0/716009633351475
25-1112.00 0/714351076434547
19-1031.03 0/713326372193016
35-1011.00 0/713008179622352
21-1091.00 0/712495698262296
29-1069.09 0/712041002164437
27-1024.00 0/712037974528397
25-1062.00 0/711509377417557
25-3011.00 0/710801446987678
25-1042.00 0/708259001382778
25-1053.00 0/70770505012336
19-1042.00 0/706723351452983
39-5091.00 0/706603268309804
27-1014.00 0/704434514365632
29-1081.00 0/703266049436237
25-1032.00 0/702337751467612
25-1125.00 0/70176377406475
25-1051.00 0/701198214029394
25-1122.00 0/700971286982643
27-1011.00 0/700727713784942
27-2041.04 0/700317009645575
29-1125.02 0/699454207481996
25-1011.00 0/698321136031578
27-2012.02 0/698101672314405
25-1052.00 0/698045046561316
25-3099.02 0/6979209616487
29-1069.01 0/696170194489888
25-2032.00 0/695308328332552
25-1064.00 0/694797848539403
25-1081.00 0/69450273334735
39-5094.00 0/69388751230072
27-3012.00 0/693743398508921
27-3041.00 0/693733995615541
27-1023.00 0/693404331133606
29-1064.00 0/693110771297309
25-1192.00 0/69293543617411
25-1066.00 0/691889591918202
25-1054.00 0/691626455168734
39-5012.00 0/690156202249518
25-1126.00 0/689716427569774
29-1011.00 0/689352141534424
29-1069.11 0/689147623083116
25-1043.00 0/688465054113389
19-3039.01 0/688299018598249
29-1122.01 0/687906934099718
27-2042.01 0/687651105467953
25-1123.00 0/68724223814325
25-1082.00 0/686356737416708
25-1061.00 0/68525149269787
29-1069.02 0/684811639090702
27-2011.00 0/684455889086905
27-3021.00 0/684070246412131
39-9031.00 0/683655590958201
27-2012.01 0/683299341759848
25-1067.00 0/683124203444882
25-1063.00 0/682741757039936
47-1011.03 0/681625629210762
25-1021.00 0/68148287515536
29-1063.00 0/681122417769011
25-2022.00 0/680260254228422
29-1199.01 0/680216476209278
17-1011.00 0/68013943386436
27-1027.00 0/68012878225522
29-1069.06 0/679908250727633
29-1065.00 0/679905804524106
19-1013.00 0/679874442417004
27-3043.05 0/67934424593265
25-1071.00 0/678045106623417
29-1022.00 0/677930324063371
21-1014.00 0/677844534563787
19-1041.00 0/677160639435063
29-1069.08 0/676869223921872
25-1065.00 0/674411663749704
29-1067.00 0/673734177057723
29-1021.00 0/673295076635533
39-9032.00 0/673101443236359
© 2020، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET