سعید علی آبادی

30 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف مقطع رشته درصد سازگاری
1 کاردانی کاردانی نوازندگی ساز ایرانی 75/6 %
2 کارشناسی کارشناسی حقوق 74/5 %
3 کارشناسی کارشناسی فلسفه 74/5 %
4 کارشناسی کارشناسی هنرهای چندرسانه‌ای 74 %
5 کارشناسی کارشناسی معماری داخلی 73/6 %
6 کارشناسی کارشناسی مهندسی معماری 73/6 %
7 کاردانی کاردانی هنرهای تجسمی 73/3 %
8 کارشناسی کارشناسی تاریخ 73/3 %
9 کارشناسی کارشناسی تاریخ اسلام 73/3 %
10 کاردانی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 73 %
11 کارشناسی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 73 %
12 کاردانی کاردانی علوم ورزشی 72/5 %
13 کاردانی کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی 72/2 %
14 کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 72/1 %
15 کارشناسی کارشناسی مدیریت دولتی 72/1 %
16 کارشناسی کارشناسی باستان‌شناسی 72/1 %
17 کاردانی کاردانی تکنولوژی محیط‌زیست 71/9 %
18 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 71/9 %
19 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست 71/9 %
20 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 71/9 %
21 کاردانی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 71/9 %
22 کارشناسی کارشناسی ادیان و عرفان 71/6 %
23 کارشناسی کارشناسی علوم سیاسی 71/6 %
24 کارشناسی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 71/6 %
25 کارشناسی کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی 71/6 %
26 کارشناسی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 71/6 %
27 ارشد ارشد معارف اسلامی و ارشاد 71/6 %
28 کارشناسی کارشناسی فرهنگ و معارف اسلامی 71/6 %
29 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی 71/6 %
30 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی گرایش تبلیغ و ارتباطات 71/6 %
31 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و تاریخ 71/6 %
32 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و علوم تربیتی 71/6 %
33 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و کلام 71/6 %
34 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت 71/6 %
35 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و اخلاق 71/6 %
36 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و ادیان 71/6 %
37 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و علوم قرانی 71/6 %
38 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 71/3 %
39 کاردانی کاردانی گرافیک 71/2 %
40 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری 70/8 %
41 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی گیاهی 70/8 %
42 کارشناسی کارشناسی زیست‌فناوری 70/8 %
43 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیک 70/2 %
44 کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت 70/2 %
45 کارشناسی کارشناسی مهندسی دریا 70/1 %
46 کارشناسی کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری 70/1 %
47 کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی 69/8 %
48 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی 69/8 %
49 کارشناسی کارشناسی مشاوره 69/5 %
50 کارشناسی کارشناسی روزنامه‌نگاری 69/4 %
51 کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 69/4 %
52 کارشناسی کارشناسی اقتصاد اسلامی 69/3 %
53 کارشناسی کارشناسی روان‌شناسی 69/2 %
54 کارشناسی کارشناسی آموزش فیزیک 69/2 %
55 کارشناسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث 69 %
56 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی آب 68/8 %
57 کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 68/5 %
58 کاردانی کاردانی بهینه‌سازی مصرف انرژی 68/2 %
59 کارشناسی کارشناسی مهندسی انرژی 68/2 %
60 کارشناسی کارشناسی علوم کامپیوتر 68/1 %
61 کارشناسی کارشناسی مهندسی کامپیوتر 68/1 %
62 کارشناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی 67/8 %

کدام گروه مشاغل برای من مناسب‌تر است؟

در هر سطح تحصیلات، با مشاغل کدام گروه شغلی، تناسب و سازگاری بیشتری دارم؟

در چه صنعتی بهتر است به دنبال شغل باشم؟

در هر سطح تحصیلات، میزان سازگاری و تناسب شغلی من با مشاغل کدام صنعت بیشتر است؟

 • 27-3012.00
 • 27-1023.00
 • 27-2042.01
 • 27-2011.00
 • 25-3021.00
 • 27-4021.00
 • 25-1194.00
 • 27-1022.00
 • 27-1013.00
 • 27-4032.00
 • 35-1011.00
 • 39-5091.00
 • 27-2041.04
 • 39-5094.00
 • 39-5012.00
 • 39-9031.00
 • 47-1011.03
 • 27-2041.01
 • 27-2032.00
 • 27-1025.00
 • 17-1012.00
 • 11-9039.02
 • 19-1031.03
 • 21-1091.00
 • 27-1024.00
 • 25-3011.00
 • 27-1014.00
 • 27-1011.00
 • 29-1125.02
 • 27-2012.02
 • 25-3099.02
 • 25-2032.00
 • 27-3041.00
 • 27-3021.00
 • 27-2012.01
 • 25-2022.00
 • 17-1011.00
 • 27-3043.05
 • 39-9032.00
 • 25-1193.00
 • 25-1111.00
 • 25-1124.00
 • 25-1121.00
 • 25-9021.00
 • 25-9031.00
 • 29-1023.00
 • 29-1128.00
 • 25-1031.00
 • 25-9031.01
 • 29-1031.00
 • 19-3093.00
 • 19-2041.02
 • 21-2011.00
 • 25-1112.00
 • 29-1069.09
 • 25-1062.00
 • 25-1042.00
 • 25-1053.00
 • 19-1042.00
 • 29-1081.00
 • 25-1032.00
 • 25-1125.00
 • 25-1051.00
 • 25-1122.00
 • 25-1011.00
 • 25-1052.00
 • 29-1069.01
 • 25-1064.00
 • 25-1081.00
 • 29-1064.00
 • 25-1192.00
 • 25-1066.00
 • 25-1054.00
 • 25-1126.00
 • 29-1011.00
 • 29-1069.11
 • 25-1043.00
 • 19-3039.01
 • 29-1122.01
 • 25-1123.00
 • 25-1082.00
 • 25-1061.00
 • 29-1069.02
 • 25-1067.00
 • 25-1063.00
 • 25-1021.00
 • 29-1063.00
 • 29-1199.01
 • 27-1027.00
 • 29-1069.06
 • 29-1065.00
 • 19-1013.00
 • 25-1071.00
 • 29-1022.00
 • 21-1014.00
 • 19-1041.00
 • 29-1069.08
 • 25-1065.00
 • 29-1067.00
 • 29-1021.00

27-2041.01 0/755592333657008
25-3021.00 0/753449593349606
25-1193.00 0/7467150551873
25-1111.00 0/74515098047916
27-2032.00 0/743373563105137
27-4021.00 0/739631957739525
25-1194.00 0/737097188926425
27-1025.00 0/735808947682874
25-1124.00 0/735235945222494
25-1121.00 0/73310950057075
27-1022.00 0/732868956753541
25-9021.00 0/729672606536882
25-9031.00 0/729573924924578
29-1023.00 0/729152954428121
27-1013.00 0/725635995949365
29-1128.00 0/724789835298312
25-1031.00 0/724455374398074
25-9031.01 0/721619776177811
29-1031.00 0/721536581938363
19-3093.00 0/721158345761477
19-2041.02 0/718978366208145
17-1012.00 0/718104703804383
27-4032.00 0/717839069692408
11-9039.02 0/717551744607365
21-2011.00 0/716009633351474
25-1112.00 0/714351076434547
19-1031.03 0/713326372193016
35-1011.00 0/713008179622352
21-1091.00 0/712495698262297
29-1069.09 0/712041002164437
27-1024.00 0/712037974528397
25-1062.00 0/711509377417557
25-3011.00 0/710801446987678
25-1042.00 0/708259001382778
25-1053.00 0/70770505012336
19-1042.00 0/706723351452983
39-5091.00 0/706603268309804
27-1014.00 0/704434514365632
29-1081.00 0/703266049436237
25-1032.00 0/702337751467612
25-1125.00 0/70176377406475
25-1051.00 0/701198214029394
25-1122.00 0/700971286982643
27-1011.00 0/700727713784942
27-2041.04 0/700317009645575
29-1125.02 0/699454207481996
25-1011.00 0/698321136031578
27-2012.02 0/698101672314405
25-1052.00 0/698045046561316
25-3099.02 0/6979209616487
29-1069.01 0/696170194489888
25-2032.00 0/695308328332552
25-1064.00 0/694797848539403
25-1081.00 0/69450273334735
39-5094.00 0/69388751230072
27-3012.00 0/693743398508921
27-3041.00 0/693733995615541
27-1023.00 0/693404331133606
29-1064.00 0/693110771297309
25-1192.00 0/69293543617411
25-1066.00 0/691889591918202
25-1054.00 0/691626455168734
39-5012.00 0/690156202249518
25-1126.00 0/689716427569774
29-1011.00 0/689352141534424
29-1069.11 0/689147623083116
25-1043.00 0/688465054113389
19-3039.01 0/688299018598249
29-1122.01 0/687906934099718
27-2042.01 0/687651105467953
25-1123.00 0/68724223814325
25-1082.00 0/686356737416708
25-1061.00 0/68525149269787
29-1069.02 0/684811639090702
27-2011.00 0/684455889086904
27-3021.00 0/684070246412131
39-9031.00 0/683655590958201
27-2012.01 0/683299341759848
25-1067.00 0/683124203444882
25-1063.00 0/682741757039936
47-1011.03 0/681625629210762
25-1021.00 0/68148287515536
29-1063.00 0/681122417769011
25-2022.00 0/680260254228422
29-1199.01 0/680216476209278
17-1011.00 0/68013943386436
27-1027.00 0/68012878225522
29-1069.06 0/679908250727633
29-1065.00 0/679905804524106
19-1013.00 0/679874442417004
27-3043.05 0/67934424593265
25-1071.00 0/678045106623417
29-1022.00 0/67793032406337
21-1014.00 0/677844534563787
19-1041.00 0/677160639435063
29-1069.08 0/676869223921872
25-1065.00 0/674411663749704
29-1067.00 0/673734177057723
29-1021.00 0/673295076635533
39-9032.00 0/673101443236359
© 2022، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET