سعید علی آبادی

28 ساله

نمایه استعدادها، ویژگی‌های شناختی و رفتاری و مسیر تحصیلی شغلی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف گروه آموزشی مقطع رشته درصد سازگاری
1 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی هنرهای چندرسانه‌ای 73/8 %
2 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان عربی 73/7 %
3 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی طراحی پوشاک 73/3 %
4 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 72/7 %
5 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی معماری داخلی 72/6 %
6 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 72/1 %
7 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 71/7 %
8 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 71/5 %
9 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست 71/2 %
10 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری 71 %
11 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت 70/3 %
12 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مهندسی دریا 70/2 %
13 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی 69/9 %
14 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی نوازندگی ساز ایرانی 69/9 %
15 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مشاوره 69/5 %
16 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی روزنامه‌نگاری 69/4 %
17 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 69/3 %
18 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی آموزش فیزیک 69/2 %
19 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی روان‌شناسی 69/2 %
20 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 68/5 %
21 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم سیاسی 68/3 %
22 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی بهینه‌سازی مصرف انرژی 68/3 %
23 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی آب 68/3 %
24 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم کامپیوتر 68/2 %
25 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث 67/9 %
26 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی تربیت‌بدنی 67/9 %
27 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 67/7 %
28 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی 67/5 %

کدام گروه مشاغل برای من مناسب‌تر است؟

در هر سطح تحصیلات، با مشاغل کدام گروه شغلی، تناسب و سازگاری بیشتری دارم؟

در چه صنعتی بهتر است به دنبال شغل باشم؟

در هر سطح تحصیلات، میزان سازگاری و تناسب شغلی من با مشاغل کدام صنعت بیشتر است؟

 • 27-3012.00
 • 27-1023.00
 • 27-2042.01
 • 27-2011.00
 • 25-3021.00
 • 27-4021.00
 • 25-1194.00
 • 27-1022.00
 • 27-1013.00
 • 27-4032.00
 • 35-1011.00
 • 39-5091.00
 • 27-2041.04
 • 39-5094.00
 • 39-5012.00
 • 47-1011.03
 • 39-9031.00
 • 27-2041.01
 • 27-2032.00
 • 27-1025.00
 • 17-1012.00
 • 11-9039.02
 • 19-1031.03
 • 21-1091.00
 • 27-1024.00
 • 25-3011.00
 • 27-1014.00
 • 27-1011.00
 • 27-2012.02
 • 25-3099.02
 • 29-1125.02
 • 25-2032.00
 • 27-3041.00
 • 27-2012.01
 • 27-3021.00
 • 17-1011.00
 • 25-2022.00
 • 27-3043.05
 • 27-3011.00
 • 25-1193.00
 • 25-1111.00
 • 25-1124.00
 • 25-1121.00
 • 25-9021.00
 • 25-9031.00
 • 29-1023.00
 • 25-1031.00
 • 29-1128.00
 • 29-1031.00
 • 19-3093.00
 • 25-9031.01
 • 19-2041.02
 • 21-2011.00
 • 25-1112.00
 • 29-1069.09
 • 25-1062.00
 • 25-1042.00
 • 25-1053.00
 • 19-1042.00
 • 25-1032.00
 • 25-1051.00
 • 25-1125.00
 • 29-1081.00
 • 25-1122.00
 • 25-1011.00
 • 25-1052.00
 • 29-1069.01
 • 25-1064.00
 • 25-1081.00
 • 25-1192.00
 • 25-1054.00
 • 25-1066.00
 • 29-1064.00
 • 29-1011.00
 • 25-1043.00
 • 25-1126.00
 • 19-3039.01
 • 29-1069.11
 • 25-1123.00
 • 29-1122.01
 • 25-1082.00
 • 25-1061.00
 • 29-1069.02
 • 25-1067.00
 • 19-1013.00
 • 25-1063.00
 • 25-1021.00
 • 27-1027.00
 • 29-1063.00
 • 29-1069.06
 • 29-1199.01
 • 29-1065.00
 • 19-1041.00
 • 29-1022.00
 • 25-1071.00
 • 29-1069.08
 • 21-1014.00
 • 25-1065.00
 • 29-1067.00
 • 29-1021.00

27-2041.01 0/757147017222264
25-3021.00 0/754412155521611
25-1193.00 0/748277853787082
25-1111.00 0/747604842481649
27-2032.00 0/742437342062062
27-1025.00 0/737673468474833
27-4021.00 0/737612370889811
25-1194.00 0/737359324327842
25-1124.00 0/736698316381235
25-1121.00 0/733921604318995
27-1022.00 0/732718268058957
25-9021.00 0/731633325983905
25-9031.00 0/731014988612769
29-1023.00 0/728271657874162
27-1013.00 0/727179114274512
25-1031.00 0/726112782508272
29-1128.00 0/723821413474255
29-1031.00 0/723180295445434
19-3093.00 0/721122561183765
25-9031.01 0/720961930314286
19-2041.02 0/720625167456128
17-1012.00 0/718530189012638
27-4032.00 0/717563867408869
11-9039.02 0/71696476918276
21-2011.00 0/716743638967265
25-1112.00 0/715363696048
35-1011.00 0/714396124983336
29-1069.09 0/713203254847876
19-1031.03 0/71209047512706
21-1091.00 0/712041614620363
25-1062.00 0/711971520788169
27-1024.00 0/710786129171497
25-3011.00 0/710477490000168
25-1042.00 0/709743055211936
25-1053.00 0/709273355080152
19-1042.00 0/707677131452018
39-5091.00 0/705260341480838
27-1014.00 0/704014682308554
25-1032.00 0/703313512163096
25-1051.00 0/702220570788695
25-1125.00 0/701912027813619
29-1081.00 0/701701553419918
25-1122.00 0/70087387416993
27-1011.00 0/700521629931499
27-2012.02 0/699275363577752
25-1011.00 0/699080588195292
27-2041.04 0/698767415408774
25-1052.00 0/698492581444602
25-3099.02 0/697776615447266
29-1125.02 0/696972171100043
29-1069.01 0/695579137791032
25-1064.00 0/695125478341245
25-2032.00 0/695073927579881
25-1081.00 0/694757810216633
27-3012.00 0/6943466022784
27-3041.00 0/693729182399477
27-1023.00 0/693324853188111
25-1192.00 0/692617100778408
25-1054.00 0/692494722533016
25-1066.00 0/692187374069465
29-1064.00 0/691706810413558
39-5094.00 0/690191690071026
29-1011.00 0/689043797342972
25-1043.00 0/688654478396006
25-1126.00 0/688426457182163
19-3039.01 0/688108099849151
29-1069.11 0/687436485993509
39-5012.00 0/68643964492338
25-1123.00 0/686301468501888
29-1122.01 0/68607887770137
27-2042.01 0/685693738224234
25-1082.00 0/685661686945702
25-1061.00 0/685391085178038
27-2012.01 0/684337479133084
27-3021.00 0/683021673636796
29-1069.02 0/682781465412396
25-1067.00 0/682690359581128
47-1011.03 0/682596976159931
19-1013.00 0/68258875431771
25-1063.00 0/682434611299245
25-1021.00 0/682150642423947
27-2011.00 0/68147003386742
17-1011.00 0/681167628315185
27-1027.00 0/679505588069646
25-2022.00 0/679348279733114
29-1063.00 0/678956253992899
39-9031.00 0/678562819505422
29-1069.06 0/678393807837441
29-1199.01 0/678280768535075
27-3043.05 0/677128384122811
29-1065.00 0/676961376806515
19-1041.00 0/676917386591983
29-1022.00 0/676486463424143
25-1071.00 0/676016350604101
29-1069.08 0/675722110804652
21-1014.00 0/675223667209056
25-1065.00 0/673181664958803
27-3011.00 0/671355403550191
29-1067.00 0/671254979479169
29-1021.00 0/671180270168156
© 2019، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر