پلتفـــرم همکاران
(اتوماسیون خدمات سنجش و تحلیل)

زنجیره کامل خدمات سنجش، تحلیل استعداد و مدیریت کاربران