شرایط و مقررات استفاده از خدمات - 22 دی 1400

شرایط و مقررات استفاده از خدمات – ۲۲ دی ۱۴۰۰

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۰ ازآنجاکه پروفایل‌سنتر یک سامانه نرم‌افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر آزمون‌های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی سازگاری شغلی است که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر کشو…
شرایط و مقررات استفاده از خدمات - 31 مرداد 1400

شرایط و مقررات استفاده از خدمات – ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ازآنجاکه پروفایل‌سنتر یک سامانه نرم‌افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر آزمون‌های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی سازگاری شغلی است که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم …