بسته تحلیل جامع
انتخاب رشته نهم به دهم
(هدایت تحصیلی)

تحلیل هوشمند تمایلات شغلی و روحیات دانش‌آموز و پیشنهاد مناسب‌ترین رشته نهم به دهم