پرسشنامه سنجش مهارت‌های مدیریتی Whetten

11 مرداد 1399 | گروه خودشناسی و استعدادیابی | 2719 بازدید
پرسشنامه سنجش مهارت‌های مدیریتی Whetten

پرسشنامه سنجش مهارت‌های مدیریتی به بررسی مهارت‌های مدیریت در 9 حوزه شامل 20 مهارت می‌پردازد.

این پرسشنامه توسط David Whetten،Kim Cameron و Kike Woods در سال 2000 طراحی شد و دارای 73 سؤال پرسشنامه برای سنجش 9 مهارت اصلی مدیران استفاده شده است که هر یک از این مهارت‌های نه‌گانه، به مهارت‌های فرعی تفکیک می‌شوند. نسخه انگلیسی این پرسشنامه در کتاب «مهارت‌های درحال‌توسعه مدیریتی برای اروپا» است.

مهارت‌هایی که در این پرسشنامه مورد سنجش قرار می‌گیرند به شرح زیر است:

 

 

مهارت‌های اصلی

مهارت‌های فرعی

1

مهارت خودآگاهی

(Self-awareness skills)

پذیرش و باز بودن

آگاهی از خود

2

مهارت مدیریت استرس

(Stress management skills)

حذف عوامل استرس‌زا

توسعه کنش‌پذیری

انطباق کوتاه‌مدت

3

مهارت حل اثربخش مسئله

(Problem-solving skills)

حل مسئله منطقی

حل مسئله خلاقانه

پرورش نوآوری

4

مهارت ارتباطات سازنده

(Productive communication)

منتورینگ و مشاوره

بازخورد منفی اثربخش

ارتباط حمایتی

5

مهارت انگیزش اثربخش

(Effective motivation skills)

 

6

مهارت مدیریت اثربخش تضاد

(Effective conflict management skills)

مدیریت تضاد به‌عنوان کنش‌گر

مدیریت تضاد به‌عنوان واکنش‌گر

مدیریت تضاد در قالب میانجی

7

مهارت تفویض اختیار و توانمندسازی اثربخش

(Effective delegating and empowering skills)

مهارت توانمندسازی

مهارت تفویض اختیار

8

مهارت مدیریت تیم

(Team management skills)

کار در تیم

رهبری تیم

9

مهارت مدیریت اطلاعات

(Data management)

 

روایی و پایایی این پرسشنامه تاکنون در ایران سنجیده نشده است ولی Whetten روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای 80 ذکر کرده است.

آزمون سنجش مهارت‌های مدیریتی

 


مقالات مرتبط