زهرا ستوده

14 ساله

نمایه استعدادها، ویژگی‌های شناختی-رفتاری و مسیر تحصیلی شغلی

نرم‌افزارهای مورد نیاز

نرم‌افزارهایی که برای دستیابی به شغل مناسب خود باید بر آن‌ها تسلط کافی پیدا کنید.


© 2020، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای استاندارد مشاغل o*net