پارسا ایرانمنش

37 ساله

نمایه استعدادها، ویژگی‌های شناختی-رفتاری و مسیر تحصیلی شغلی

مهارت‌های نیازمند به توسعه (نقاط ضعف)

مهارت‌های توسعه‌یافته (نقاط قوت)

نرم‌افزارهای مورد نیاز

نرم‌افزارهایی که برای دستیابی به شغل مناسب خود باید بر آن‌ها تسلط کافی پیدا کنید.


© 2020، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای استاندارد مشاغل o*net