شهریار ناطق

19 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف مقطع رشته درصد سازگاری
1 کاردانی کاردانی امور بانکی 85/5 %
2 کاردانی کاردانی امور مالی و مالیاتی 85/5 %
3 کارشناسی کارشناسی مدیریت امور بانکی 85/5 %
4 کارشناسی کارشناسی مدیریت مالی 85/5 %
5 کارشناسی کارشناسی بینایی‌سنجی 83/4 %
6 کاردانی کاردانی بیمه 80/9 %
7 کارشناسی کارشناسی مدیریت بیمه 80/9 %
8 کارشناسی کارشناسی مدیریت بیمه اکو 80/9 %
9 کاردانی کاردانی فنی صنایع 80/9 %
10 کارشناسی کارشناسی مهندسی صنایع 80/9 %
11 کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی 80/2 %
12 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی 80/2 %
13 کاردانی کاردانی بهینه‌سازی مصرف انرژی 79/7 %
14 کارشناسی کارشناسی مهندسی انرژی 79/7 %
15 کاردانی کاردانی حقوق قضایی 78/7 %
16 کارشناسی کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون 77/5 %
17 کارشناسی کارشناسی مهندسی ساخت و تولید 76/7 %
18 کاردانی کاردانی معماری سنتی 76/5 %
19 کارشناسی کارشناسی معماری داخلی 76/5 %
20 کاردانی کاردانی امور زراعی و باغی 76/4 %
21 کاردانی کاردانی امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی 76/4 %
22 کارشناسی کارشناسی مدیریت امور گمرکی 76 %
23 کاردانی کاردانی فنی مکانیک 75/5 %
24 کاردانی کاردانی علوم انتظامی 75/1 %
25 کارشناسی کارشناسی آمار 75/1 %
26 کارشناسی کارشناسی آمار و سنجش آموزشی 75/1 %
27 کاردانی کاردانی تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی 74/8 %
28 کاردانی کاردانی فنی برق 74/1 %
29 کاردانی کاردانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 73/7 %
30 کارشناسی کارشناسی بهداشت عمومی 73/7 %
31 کاردانی کاردانی بهداشت عمومی 73/7 %
32 کارشناسی کارشناسی کاردرمانی 73/7 %
33 کارشناسی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 73/7 %
34 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای 73/7 %

13-2021.01 0/855287407935738
43-3021.01 0/835469508839651
29-2081.00 0/833776374954693
43-4021.00 0/827594992973528
13-1041.04 0/82729276221004
43-3021.02 0/82439323385672
43-9022.00 0/809364724645818
13-1032.00 0/808884979155714
19-4099.01 0/80856959494072
13-1031.01 0/807699881984043
13-1023.00 0/801703953431823
43-3061.00 0/800292680941675
13-2053.00 0/799972663617436
13-1041.02 0/799688943673115
53-4031.00 0/798020635856226
13-1199.01 0/797455476918666
43-4071.00 0/795418963498461
13-2021.02 0/79284015266889
45-4023.00 0/790854348643603
53-5021.02 0/790669205704442
39-3011.00 0/78957864291837
51-1011.00 0/789191179358418
43-9011.00 0/789012748556581
51-9151.00 0/787637531005127
23-2093.00 0/786696020874161
53-5022.00 0/786497007249474
43-5061.00 0/785837650634061
43-4141.00 0/78559683062587
13-1031.02 0/785261139129541
51-8092.00 0/783305048847875
41-2012.00 0/782760906180882
43-4041.02 0/782141241948542
31-9095.00 0/780397171389954
43-5011.00 0/778308538478832
33-9099.02 0/777571771065552
37-1011.00 0/777419558671097
19-4061.01 0/775095835348614
43-3071.00 0/772922569233086
43-4031.03 0/772740122874457
51-4012.00 0/770130111311072
29-2071.00 0/769464962696097
43-4041.01 0/768718163856338
43-4011.00 0/768714874446445
53-5031.00 0/768169923712572
39-3091.00 0/767560247736601
43-4151.00 0/767448440599
47-4011.00 0/767003314761781
43-5032.00 0/76605696055794
17-3031.02 0/765275402315125
11-3071.03 0/764464880329926
37-1012.00 0/76430760400098
53-6051.08 0/764039974719516
33-9031.00 0/763662026026764
43-6011.00 0/763304219664186
53-2022.00 0/763117244975278
43-3041.00 0/762380978210327
43-3031.00 0/761747162768937
43-9061.00 0/759832776800784
33-3021.05 0/759778207457686
35-3011.00 0/759274466403214
43-2011.00 0/758434631661172
11-9131.00 0/758292534724231
41-2022.00 0/756657308342437
53-1031.00 0/756645208608757
13-1041.07 0/756612271049727
39-4011.00 0/755813141468437
43-5081.03 0/755499294777176
49-9043.00 0/7553540601071
43-5081.02 0/755033869178566
53-1011.00 0/754825014563394
43-4161.00 0/754213903710328
43-5011.01 0/753887147260622
33-1011.00 0/751264237576211
43-9111.00 0/750517081881964
13-1051.00 0/749347630465608
43-3051.00 0/749239116885349
49-9012.00 0/748701444010211
13-1021.00 0/748559804493597
49-3041.00 0/747944018888935
19-4041.01 0/747512377843177
53-1021.00 0/746476345517755
13-2011.02 0/745066550864413
43-5081.04 0/744954834526795
43-9041.02 0/744950026052283
11-3071.02 0/74482877416619
13-2031.00 0/744382830448909
11-9199.04 0/744009376685452
41-3021.00 0/743573968505535
49-9031.00 0/74345333024358
49-2096.00 0/740675676921491
49-9021.02 0/740518985654967
49-3053.00 0/740446050137409
39-1021.00 0/740392972573431
49-9096.00 0/740296178375345
51-2092.00 0/739156807191076
11-3111.00 0/738650491354659
49-9064.00 0/737871323971469
29-9012.00 0/737216049060516
53-6051.01 0/736732081262433
33-3021.02 0/736341374174089
© 2021، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET