پارسا ایرانمنش

38 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف مقطع رشته درصد سازگاری
1 کارشناسی کارشناسی علوم کامپیوتر 52/5 %
2 کارشناسی کارشناسی مهندسی کامپیوتر 52/5 %
3 کاردانی کاردانی سخت‌افزار کامپیوتر 52/5 %
4 کارشناسی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 52/5 %
5 کارشناسی کارشناسی مهندسی انرژی 52/3 %
6 کارشناسی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی 52/2 %
7 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیک 52/2 %
8 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم 52/2 %
9 کارشناسی کارشناسی زیست‌فناوری 52/2 %
10 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست 51/4 %
11 کاردانی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 51/4 %
12 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 51/4 %
13 کاردانی کاردانی بهداشت محیط 51/4 %
14 کاردانی کاردانی تکنولوژی محیط‌زیست 51/4 %
15 کاردانی کاردانی علوم آزمایشگاهی 51/4 %
16 کاردانی کاردانی بهداشت عمومی 51/4 %
17 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 51/4 %
18 کاردانی کاردانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 51/4 %
19 کاردانی کاردانی ایمنی صنعتی و بهداشت عمومی 51/4 %
20 کارشناسی کارشناسی حقوق 51/4 %
21 کارشناسی کارشناسی آموزش ریاضی 51/3 %
22 کارشناسی کارشناسی فیزیک 50/9 %
23 کارشناسی کارشناسی زمین‌شناسی 50/9 %
24 دکتری دکتری فیزیک 50/9 %
25 کارشناسی کارشناسی اقتصاد اسلامی 50/8 %
26 کارشناسی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 50/8 %
27 کارشناسی کارشناسی علوم انسانی 50/8 %
28 کارشناسی کارشناسی مهندسی صنایع 50/7 %
29 کارشناسی کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر 50/6 %
30 کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 50/5 %
31 کاردانی کاردانی هنرهای تجسمی 50/5 %
32 کارشناسی کارشناسی مهندسی دریا 50/2 %
33 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی آب 49/8 %
34 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 49/8 %
35 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی خاک 49/8 %
36 کاردانی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 49/7 %
37 کارشناسی کارشناسی آمار 49/5 %
38 کاردانی کاردانی آمار 49/5 %
39 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری 49/5 %
40 کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 49/5 %
41 کارشناسی کارشناسی مردم‌شناسی 49/5 %
42 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی 49/2 %
43 کارشناسی کارشناسی میکروبیولوژی 49/2 %
44 کاردانی کاردانی گرافیک 48/8 %
45 کارشناسی کارشناسی گرافیک 48/8 %
46 کاردانی کاردانی حرفه‌ای هنرهای تجسمی گرافیک 48/8 %
47 کارشناسی کارشناسی شیمی کاربردی 48/7 %
48 کارشناسی کارشناسی شیمی محض 48/7 %
49 کارشناسی کارشناسی مهندسی شیمی 48/7 %
50 کارشناسی کارشناسی ادبیات نمایشی 48/7 %
51 کارشناسی کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی 48/7 %
52 کارشناسی کارشناسی روزنامه‌نگاری 48/7 %
53 کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 48/7 %
54 کاردانی کاردانی تئاتر - ادبیات نمایشی 48/7 %
55 کاردانی کاردانی حرفه‌ای سینما - تهیه و تولید فیلم 48/7 %
56 کاردانی کاردانی حرفه‌ای سینما - فیلم‌سازی 48/7 %
57 کاردانی کاردانی علوم ورزشی 48/4 %
58 کاردانی کاردانی نوازندگی ساز ایرانی 48/4 %
59 کاردانی کاردانی موسیقی نواحی ایران 48/4 %
60 دکتری دکتری پزشکی 48 %
61 کارشناسی کارشناسی بازیگری 48 %
62 کارشناسی کارشناسی کارگردانی تلویزیون 48 %
63 کارشناسی کارشناسی حرفه‌ای سینما - کارگردانی 48 %
64 کاردانی کاردانی حرفه‌ای سینما - تدوین فیلم 48 %
65 کاردانی کاردانی حرفه‌ای کمک کارگردانی 48 %
66 کاردانی کاردانی حرفه‌ای هنرهای نمایشی - دستیاری کارگردان 48 %
67 کاردانی کاردانی فیلم‌سازی - کمک کارگردانی 48 %
68 کارشناسی کارشناسی آموزش فیزیک 47/7 %
69 کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت 47/5 %
70 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی 47/5 %
71 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی گیاهی 47/5 %
72 کارشناسی کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 47/5 %
73 کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی 47/5 %
74 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی 47/5 %
75 کارشناسی کارشناسی مهندسی معماری 47/4 %
76 کاردانی کاردانی معماری 47/4 %
77 کارشناسی کارشناسی آموزش زیست‌شناسی 47/4 %
78 کارشناسی کارشناسی آموزش شیمی 47 %
79 کارشناسی کارشناسی علوم سیاسی 47 %
80 کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 47 %
81 کارشناسی کارشناسی مدیریت مالی 47 %
82 کاردانی کاردانی دامپزشکی 46/9 %
83 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی دریا 46/9 %
84 کارشناسی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 46/7 %
85 ارشد ارشد معارف اسلامی و حقوق 46/7 %
86 کارشناسی کارشناسی فلسفه 46/7 %
87 کارشناسی کارشناسی مهندسی ساخت و تولید 46/5 %
88 کارشناسی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 46/3 %
89 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 46/3 %
90 دکتری دکتری داروسازی 46/3 %
91 کارشناسی کارشناسی باستان‌شناسی 46 %
92 کاردانی کاردانی باستان‌شناسی 46 %
93 کارشناسی کارشناسی آموزش تاریخ 46 %
94 کارشناسی کارشناسی تاریخ 46 %
95 کارشناسی کارشناسی تاریخ اسلام 46 %
96 کارشناسی کارشناسی مهندسی پزشکی 46 %
97 کارشناسی کارشناسی مدیریت بیمه 45/9 %
98 کارشناسی کارشناسی مهندسی شهرسازی 45/9 %
99 کارشناسی کارشناسی هنرهای چندرسانه‌ای 45/7 %
100 کاردانی کاردانی انیمیشن 45/7 %
101 کارشناسی کارشناسی بهداشت عمومی 45/6 %
102 کارشناسی کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت 45/6 %
103 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای 45/6 %
104 کاردانی کاردانی فنی مکانیک 45/6 %
105 کاردانی کاردانی مکانیک 45/6 %
106 کاردانی کاردانی مکانیک خودرو 45/6 %
107 کارشناسی کارشناسی امنیت اطلاعات 45/6 %
108 کارشناسی کارشناسی اقتصاد 45/5 %
109 کارشناسی کارشناسی مدیریت دولتی 45/4 %
110 کاردانی کاردانی خدمات اداری 45/4 %
111 کاردانی کاردانی مدیریت 45/4 %
112 کارشناسی کارشناسی مدیریت اطلاعات و ارتباطات 45/4 %
113 کاردانی کاردانی نرم‌افزار کامپیوتر 45/3 %
114 کارشناسی کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون 45 %
115 کارشناسی کارشناسی مطالعات خانواده 45 %
116 کارشناسی کارشناسی مدیریت امور بانکی 44/8 %

19-1029.01 0/524629802514617
17-2141.01 0/522699652533832
19-2032.00 0/521923761144932
19-2099.01 0/521509228690067
19-2041.03 0/513940704018677
15-2021.00 0/513252023919572
19-2011.00 0/509274823663286
25-1063.00 0/508357280392199
15-2031.00 0/506917589466202
17-2199.07 0/505833709251759
27-1012.00 0/504553603852312
19-3011.01 0/503928355064806
17-2199.09 0/503842267166222
19-3092.00 0/502447839018406
25-1051.00 0/502226361709836
25-1043.00 0/498070386752111
15-1199.04 0/497688068508718
19-1013.00 0/496577912931351
15-2041.01 0/495309649082791
19-1011.00 0/495286761227767
19-3041.00 0/495125483904059
17-2121.02 0/494958401892204
15-1199.05 0/492537686931037
19-1029.02 0/491609188689688
27-1024.00 0/487589924130406
17-2041.00 0/487322666701336
19-3011.00 0/487175517899344
27-3043.05 0/48662647816156
15-2041.00 0/486439779871799
19-2041.02 0/486304621745756
15-1199.06 0/486248003571434
19-2012.00 0/485432386041138
17-2112.01 0/484168003971954
27-2041.04 0/484092359677444
19-3094.00 0/483332656851843
19-1041.00 0/481782767541882
19-1042.00 0/48016408769557
25-1064.00 0/480158661672712
27-1011.00 0/479735269236869
19-2042.00 0/479671153660903
11-9013.02 0/477347843820184
25-1054.00 0/476597199039793
25-9031.01 0/475468024076905
25-1032.00 0/475378123860937
19-1029.03 0/475289280534532
13-1081.02 0/475276273650492
17-2199.11 0/47431623124181
25-1053.00 0/474277992945225
15-1199.02 0/474002962052218
17-2199.03 0/47395779106068
49-9063.00 0/472062895503676
25-1067.00 0/47085481565383
25-1052.00 0/470328656131331
25-1065.00 0/47020822379866
19-2041.01 0/470179263735379
13-2099.01 0/47008023049993
15-1199.10 0/469581316974421
19-1021.00 0/46902458921206
17-1021.00 0/468507687612821
13-1199.06 0/466963490834698
25-1112.00 0/466531142304879
25-1061.00 0/465408835991403
13-1199.05 0/46493709694994
17-3029.06 0/464718126801276
25-4012.00 0/464615162276713
11-9121.02 0/464025280112999
25-1082.00 0/463573260524662
17-2021.00 0/463342561853092
17-2199.05 0/462926378383964
17-2199.06 0/462754993491816
29-1069.07 0/46268624851337
17-2121.01 0/461899603818693
19-3091.02 0/460220225437486
17-2171.00 0/460036498423343
17-2031.00 0/4600319835126
17-2199.10 0/459766859747816
17-2141.00 0/45922863889451
13-2099.02 0/458884189888993
17-2199.01 0/458869202252033
19-3099.01 0/458612360371076
17-2081.01 0/458275271861912
25-1062.00 0/458094436911268
15-1199.11 0/456836181246359
19-2041.00 0/456137041168986
17-3029.07 0/455860299373482
33-3021.06 0/455603118329629
11-1011.03 0/455277550518696
25-1125.00 0/453975976187862
25-4011.00 0/453204445032271
15-1133.00 0/453025996014451
15-1134.00 0/452976725976391
25-1041.00 0/4525068420759
19-4061.00 0/449650149697841
25-1021.00 0/448541470838747
19-2031.00 0/448398864665832
15-1199.03 0/448067445235033
13-2051.00 0/447963170215421
13-1081.01 0/447204562507303
19-2043.00 0/44718087478368
33-9021.00 0/447066141762242
© 2021، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET