محسن کاظمی

16 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

بهترین گروه آموزشی متوسطه برای من چیست؟

بر اساس آزمون‌های روانشناسی، هر کدام از گروه‌های آموزشی (انواع دیپلم) چقدر با من همخوانی و سازگاری دارند؟

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف گروه آموزشی مقطع رشته درصد سازگاری
1 هنر کارشناسی کارشناسی هنرهای صناعی 95/6 %
2 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی هنرهای چندرسانه‌ای 95/6 %
3 مهارت‌محور - هنر کاردانی کاردانی هنرهای تجسمی 95/6 %
4 علوم انسانی کاردانی کاردانی هنرهای تجسمی 95/6 %
5 علوم و معارف اسلامی کاردانی کاردانی هنرهای تجسمی 95/6 %
6 علوم تجربی کاردانی کاردانی هنرهای تجسمی 95/6 %
7 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی علوم تربیتی 93/6 %
8 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم تربیتی 93/6 %
9 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی علوم تربیتی 93/6 %
10 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره 90/9 %
11 مهارت‌محور - هنر کاردانی کاردانی معماری داخلی 90/8 %
12 علوم انسانی کاردانی کاردانی معماری داخلی 90/8 %
13 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی معماری داخلی 90/8 %
14 علوم و معارف اسلامی کاردانی کاردانی معماری داخلی 90/8 %
15 علوم تجربی کاردانی کاردانی معماری داخلی 90/8 %
16 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 89/4 %
17 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 89/4 %
18 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 89/4 %
19 هنر کارشناسی کارشناسی نوازندگی موسیقی جهانی 89 %
20 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی علوم سیاسی 88/6 %
21 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم سیاسی 88/6 %
22 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی علوم سیاسی 88/6 %
23 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث 87/7 %
24 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث 87/7 %
25 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث 87/7 %
26 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 87/6 %
27 علوم تجربی کاردانی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 87/6 %
28 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 87/4 %
29 مهارت‌محور - هنر کاردانی کاردانی نوازندگی ساز ایرانی 86/6 %
30 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی نوازندگی ساز ایرانی 86/6 %
31 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 85/7 %
32 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 85/7 %
33 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی 85/7 %
34 هنر کارشناسی کارشناسی هنر اسلامی 85/7 %
35 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی 85/4 %
36 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی 85/4 %
37 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی مددکاری اجتماعی 85/4 %
38 هنر کارشناسی کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی 84 %
39 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان فرانسه 84 %
40 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان عربی 84 %
41 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی مترجمی زبان عربی 84 %
42 علوم و معارف اسلامی کاردانی کاردانی آموزش زبان انگلیسی 84 %
43 هنر کارشناسی کارشناسی طراحی صحنه 83/9 %
44 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی مشاوره 82/2 %
45 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مشاوره 82/2 %
46 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی مشاوره 82/2 %
47 مهارت‌محور - هنر کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 81/2 %
48 علوم انسانی کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 81/2 %
49 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 81/2 %
50 علوم و معارف اسلامی کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 81/2 %
51 علوم تجربی کاردانی کاردانی هنرهای چوبی 81/2 %
52 هنر کاردانی کاردانی هنرهای تجسمی 81/2 %
53 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی امنیت اقتصادی 80/3 %
54 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی 78/9 %
55 هنر کارشناسی کارشناسی ارتباط تصویری 78/9 %
56 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 78/4 %
57 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 78/4 %
58 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 78/4 %
59 هنر کارشناسی کارشناسی ادبیات نمایشی 78/4 %
60 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی روان‌شناسی 78 %
61 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی روان‌شناسی 78 %
62 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی روان‌شناسی 78 %
63 هنر کارشناسی کارشناسی طراحی صنعتی 77/8 %
64 مهارت‌محور - صنعت کاردانی کاردانی طراحی صنعتی 77/8 %
65 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی طراحی صنعتی 77/8 %
66 هنر کارشناسی کارشناسی طراحی لباس 77/2 %
67 مهارت‌محور - هنر کاردانی کاردانی طراحی پوشاک 77/2 %
68 علوم انسانی کاردانی کاردانی طراحی پوشاک 77/2 %
69 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی طراحی پوشاک 77/2 %
70 علوم و معارف اسلامی کاردانی کاردانی طراحی پوشاک 77/2 %
71 علوم تجربی کاردانی کاردانی طراحی پوشاک 77/2 %
72 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی مهندسی دریا 77/1 %
73 هنر کارشناسی کارشناسی آهنگسازی 77/1 %
74 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 76/9 %
75 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 76/9 %
76 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 76/9 %
77 علوم تجربی دکتری دکتری پزشکی 75/4 %
78 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی مردم‌شناسی 75/4 %
79 علوم تجربی کاردانی کاردانی دامپزشکی 74/5 %
80 مهارت‌محور - خدمات کاردانی کاردانی تربیت‌بدنی 74/5 %
81 ریاضی فیزیک کاردانی کاردانی تربیت‌بدنی 74/5 %
82 علوم انسانی کاردانی کاردانی تربیت‌بدنی 74/5 %
83 علوم و معارف اسلامی کاردانی کاردانی تربیت‌بدنی 74/5 %
84 علوم تجربی کاردانی کاردانی تربیت‌بدنی 74/5 %
85 علوم انسانی ارشد ارشد معارف اسلامی و حقوق 73/6 %
86 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی فلسفه 73/6 %
87 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی فلسفه 73/6 %
88 علوم تجربی کاردانی کاردانی مامایی 73/4 %
89 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری 72/7 %
90 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری 72/7 %
91 علوم انسانی کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 72/7 %
92 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 72/7 %
93 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 72/7 %
94 هنر کاردانی کاردانی هنر سفالگری 72/2 %
95 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی کاردرمانی 72/1 %
96 علوم تجربی کارشناسی کارشناسی آموزش شیمی 71/2 %
97 ریاضی فیزیک کارشناسی کارشناسی آموزش فیزیک 70/5 %
98 هنر کارشناسی کارشناسی کارگردانی تلویزیون 70/4 %

کدام گروه مشاغل برای من مناسب‌تر است؟

در هر سطح تحصیلات، با مشاغل کدام گروه شغلی، تناسب و سازگاری بیشتری دارم؟

در چه صنعتی بهتر است به دنبال شغل باشم؟

در هر سطح تحصیلات، میزان سازگاری و تناسب شغلی من با مشاغل کدام صنعت بیشتر است؟

 • 27-2042.01
 • 27-2011.00
 • 39-9011.00
 • 27-3012.00
 • 39-9011.01
 • 27-1023.00
 • 25-2011.00
 • 25-3021.00
 • 39-5091.00
 • 27-2031.00
 • 27-4021.00
 • 27-1013.00
 • 39-5012.00
 • 27-1022.00
 • 27-2041.04
 • 39-7011.00
 • 27-4032.00
 • 39-9031.00
 • 27-1012.00
 • 31-2011.00
 • 27-2032.00
 • 29-1125.02
 • 25-2053.00
 • 27-2041.01
 • 27-3021.00
 • 25-2022.00
 • 19-1031.03
 • 29-1125.00
 • 25-2012.00
 • 25-3011.00
 • 27-2042.02
 • 27-3011.00
 • 27-1025.00
 • 25-2031.00
 • 27-3091.00
 • 25-2032.00
 • 27-3043.05
 • 27-1021.00
 • 39-9032.00
 • 25-2052.00
 • 25-2023.00
 • 25-2054.00
 • 27-1024.00
 • 21-1091.00
 • 27-3022.00
 • 21-1021.00
 • 25-2021.00
 • 29-9099.01
 • 27-2012.02
 • 25-1121.00
 • 25-1031.00
 • 29-1125.01
 • 25-1123.00
 • 25-1126.00
 • 21-1011.00
 • 25-1124.00
 • 21-1013.00
 • 25-1193.00
 • 25-1081.00
 • 25-1053.00
 • 21-2011.00
 • 19-3031.02
 • 25-1192.00
 • 21-1014.00
 • 25-1122.00
 • 25-9031.00
 • 21-1023.00
 • 25-1062.00
 • 29-1127.00
 • 25-1072.00
 • 19-3031.03
 • 25-1051.00
 • 25-1067.00
 • 25-1065.00
 • 27-1027.00
 • 29-1199.04
 • 25-1061.00
 • 29-1128.00
 • 19-3094.00
 • 29-1161.00
 • 29-1141.02
 • 25-1111.00
 • 25-1113.00
 • 21-1012.00
 • 25-1066.00
 • 25-1042.00
 • 25-1125.00
 • 21-1015.00
 • 21-1022.00
 • 29-9092.00
 • 19-3041.00
 • 25-1071.00
 • 25-1063.00
 • 25-1064.00
 • 25-1052.00
 • 19-3039.01
 • 25-1054.00
 • 29-1122.01
 • 29-1066.00

25-1121.00 0/955858117016167
25-2011.00 0/935975029565688
27-2032.00 0/931963200413318
29-1125.02 0/912906624466647
25-3021.00 0/909102497434213
25-1031.00 0/908448760684303
29-1125.01 0/89796769617656
25-2053.00 0/894187458682527
27-2041.01 0/890334343122425
27-3021.00 0/886322973429626
25-2022.00 0/876967322020148
19-1031.03 0/875984584554289
25-1123.00 0/873934278700565
29-1125.00 0/87216238536973
39-5091.00 0/870987190426692
27-2031.00 0/86883515729089
27-2042.01 0/865895769499293
25-2012.00 0/857530704819923
25-1126.00 0/857428720138788
21-1011.00 0/854476874971754
25-3011.00 0/854330248705256
27-2011.00 0/848485497774783
27-2042.02 0/841946902438891
27-3011.00 0/839913783800369
25-1124.00 0/839519944772062
27-1025.00 0/838723618896813
39-9011.00 0/838507817987698
21-1013.00 0/831828029676651
25-2031.00 0/831591079440001
27-3091.00 0/83158100784123
25-1193.00 0/830357036090839
25-1081.00 0/822064019606522
25-1053.00 0/821286840487228
27-4021.00 0/813794449534594
21-2011.00 0/813293876517061
27-1013.00 0/81183910855315
19-3031.02 0/806105481665051
25-1192.00 0/803117479619975
25-2032.00 0/802793147527626
21-1014.00 0/802170792792455
39-5012.00 0/792066748254983
25-1122.00 0/789267720114285
27-3043.05 0/784249249413489
25-9031.00 0/780981400392851
21-1023.00 0/779561899715364
25-1062.00 0/779220278463023
27-1021.00 0/777963235247511
29-1127.00 0/776967995390965
25-1072.00 0/773531780965108
27-1022.00 0/772445403366956
39-9032.00 0/772138752220243
19-3031.03 0/771146480168406
25-1051.00 0/771076739326126
27-2041.04 0/770982092680556
25-2051.00 0/768844537262083
27-3012.00 0/768786882807719
25-1067.00 0/768679457097064
25-2052.00 0/767557048731811
25-2023.00 0/763549428951967
39-7011.00 0/761153407566653
25-1065.00 0/755953600590979
25-2054.00 0/754391890969756
27-1027.00 0/754369379533094
29-1199.04 0/75394725999679
25-1061.00 0/75361048348148
27-4032.00 0/752809760269054
27-1024.00 0/752469264485973
29-1128.00 0/74939863314009
21-1091.00 0/747681919076217
19-3094.00 0/745876966401597
27-3022.00 0/745537604670214
29-1161.00 0/744678485338309
39-9031.00 0/744629927981648
21-1021.00 0/741484368777228
29-1141.02 0/739900426757249
25-2021.00 0/738194633498423
25-1111.00 0/736352357784963
25-1113.00 0/734071424943188
29-9099.01 0/733608842162522
21-1012.00 0/732335806356934
25-1066.00 0/727341993939291
25-1042.00 0/727087834304824
25-1125.00 0/726782986234423
21-1015.00 0/726664767793209
21-1022.00 0/723926566849169
27-1012.00 0/721719090986168
29-9092.00 0/721578581251199
19-3041.00 0/721321225992912
31-2011.00 0/720626109362358
25-1071.00 0/7189515699094
25-1063.00 0/715140526280535
25-1064.00 0/712864800952625
25-1052.00 0/712112884962658
39-9011.01 0/710878460164923
19-3039.01 0/708883984445759
27-1023.00 0/705318188929634
25-1054.00 0/705111184507732
27-2012.02 0/704052600568636
29-1122.01 0/701844726626544
29-1066.00 0/700657227727654
© 2021، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET