پارسا ایرانمنش

37 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

توجه: نمودارها، اطلاعات و مسیرهای تحصیلی شغلی ارائه‌شده، بهترین گزینه‌های پیشنهادی به شما بر اساس محاسبه نتایج تست‌ها و بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات موردنظر شما هستند. توصیه می‌گردد جهت تصمیم‌گیری بهتر، حتماً از نظرات کارشناسان و مشاوران مورد تأیید پروفایل‌سنتر بهره گیرید.

چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب‌تر است؟

تا چه سطحی به تحصیل ادامه دهم تا بیشترین سازگاری و رضایت شغلی را به دست آورم؟

بهترین گروه آموزشی متوسطه برای من چیست؟

بر اساس آزمون‌های استعدادیابی و شناختی، هرکدام از گروه‌های آموزشی متوسطه چقدر با من همخوانی و سازگاری دارند؟


الف- جدول سازگاری گروه‌های آموزشی متوسطه با استعدادها و ویژگی‌های شناختی دانش‌آموز، بر مبنای نتایج آزمون‌های انجام‌شده و ۱۰۰ شغل با بالاترین سطح سازگاری با دانش‌آموز:

ترتیب گروه آموزشی تعداد مشاغل سازگار میانگین سازگاری حجم سازگاری نسبی
1 ریاضی فیزیک 75 82/0 % 78
2 علوم تجربی 73 81/9 % 77
3 ادبیات و علوم انسانی 40 81/9 % 57
4 فنی حرفه‌ای - صنعت 5 81/6 % 20
5 فنی حرفه‌ای - هنر 5 80/0 % 20

راهنمای جدول:

 1. تعداد مشاغل سازگار با گروه: تعداد مشاغلی که در میان ۱۰۰ شغل با بالاترین درصد سازگاری با فرد قرار داشته و امکان دستیابی به آن‌ها از طریق آن گروه آموزشی (دیپلم) وجود دارد
 2. میانگین سازگاری: میانگین درصد سازگاری فرد با مشاغلی که امکان دستیابی به آن‌ها از طریق آن گروه آموزشی (دیپلم) وجود دارد و در میان ۱۰۰ شغل سازگار با فرد قرار دارند
 3. حجم سازگاری نسبی: معیاری برای مقایسه نسبی شانس موفقیت فرد در دستیابی به مشاغل سازگار با خود در صورت ورود به هر گروه آموزشی

ب- نمودار میزان سازگاری دانش‌آموز با گروه‌های آموزشی متوسطه


راهنمای نمودار:

 • طول هر میله برابر با حجم سازگاری دانش‌آموز با آن گروه آموزشی است

چه رشته‌های تحصیلی دانشگاهی بیشترین تناسب را با من دارند؟

فهرست بهترین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس تناسب و سازگاری با مشاغل مرتبط

ردیف مقطع رشته درصد سازگاری
1 کارشناسی کارشناسی مهندسی صنایع 87/6 %
2 کارشناسی کارشناسی مهندسی کامپیوتر 87/2 %
3 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی آب 86/4 %
4 کاردانی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری 86/4 %
5 کارشناسی کارشناسی علوم انسانی 86/3 %
6 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی محیط‌زیست 86/2 %
7 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 86/2 %
8 کاردانی کاردانی بهداشت محیط 86/2 %
9 کاردانی کاردانی تکنولوژی محیط‌زیست 86/2 %
10 کاردانی کاردانی علوم آزمایشگاهی 86/2 %
11 کاردانی کاردانی بهداشت عمومی 86/2 %
12 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 86/2 %
13 کاردانی کاردانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار 86/2 %
14 کاردانی کاردانی ایمنی صنعتی و بهداشت عمومی 86/2 %
15 کارشناسی کارشناسی آموزش زیست‌شناسی 86/2 %
16 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی جانوری 86/2 %
17 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی 86/2 %
18 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی گیاهی 86/2 %
19 کارشناسی کارشناسی زیست‌فناوری 86/2 %
20 کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی 85/6 %
21 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی 85/6 %
22 کارشناسی کارشناسی آموزش ریاضی 85/2 %
23 کارشناسی کارشناسی اقتصاد اسلامی 85/1 %
24 کارشناسی کارشناسی اقتصاد کشاورزی 85/1 %
25 کارشناسی کارشناسی امنیت اقتصادی 85/1 %
26 کارشناسی کارشناسی مدیریت مالی 84/9 %
27 کارشناسی کارشناسی مدیریت بیمه 84/6 %
28 کارشناسی کارشناسی مدیریت بیمه اکو 84/6 %
29 کارشناسی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی 84/6 %
30 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیک 84/6 %
31 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم 84/6 %
32 کارشناسی کارشناسی امنیت اطلاعات 84/2 %
33 کارشناسی کارشناسی آمار 84/1 %
34 کاردانی کاردانی آمار 84/1 %
35 کارشناسی کارشناسی مدیریت امور بانکی 83/8 %
36 کارشناسی کارشناسی زمین‌شناسی 83/3 %
37 کارشناسی کارشناسی مهندسی نفت 83/2 %
38 کارشناسی کارشناسی مهندسی شهرسازی 83/1 %
39 کارشناسی کارشناسی علوم کامپیوتر 82/6 %
40 کارشناسی کارشناسی فیزیک 82/3 %
41 دکتری دکتری فیزیک 82/3 %
42 کارشناسی کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 82/2 %
43 کاردانی کاردانی فناوری اطلاعات 82/2 %
44 کارشناسی کارشناسی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات 82/2 %
45 کاردانی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات 82/2 %
46 کارشناسی کارشناسی مهندسی انرژی 82/2 %
47 کاردانی کاردانی نرم‌افزار کامپیوتر 82 %
48 کارشناسی کارشناسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 81/9 %
49 کارشناسی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 81/8 %
50 کارشناسی کارشناسی بهداشت عمومی 81/7 %
51 کارشناسی کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت 81/7 %
52 کارشناسی کارشناسی زیست‌شناسی دریا 81/7 %
53 کارشناسی کارشناسی علوم و مهندسی جنگل 81/7 %
54 کارشناسی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای 81/7 %
55 کارشناسی کارشناسی شیمی کاربردی 81/7 %
56 کارشناسی کارشناسی شیمی محض 81/7 %
57 کارشناسی کارشناسی مهندسی شیمی 81/7 %
58 کارشناسی کارشناسی مهندسی معماری 81/4 %
59 کاردانی کاردانی معماری 81/4 %
60 کارشناسی کارشناسی آمار و سنجش آموزشی 81/3 %
61 کارشناسی کارشناسی مهندسی دریا 81/2 %
62 کاردانی کاردانی دامپزشکی 81/2 %
63 دکتری دکتری پزشکی 81/2 %
64 دکتری دکتری داروسازی 81/2 %
65 کارشناسی کارشناسی فیزیوتراپی 81 %
66 کارشناسی کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر 80/8 %
67 کارشناسی کارشناسی باستان‌شناسی 80/7 %
68 کاردانی کاردانی باستان‌شناسی 80/7 %
69 کارشناسی کارشناسی آموزش تاریخ 80/7 %
70 کارشناسی کارشناسی تاریخ 80/7 %
71 کارشناسی کارشناسی تاریخ اسلام 80/7 %
72 کارشناسی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 80/7 %
73 کارشناسی کارشناسی معارف اسلامی و تاریخ 80/7 %
74 کارشناسی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 80/7 %
75 کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 80/7 %
76 کارشناسی کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی و تعاون 80/5 %
77 کارشناسی کارشناسی جامعه‌شناسی 80/5 %
78 کارشناسی کارشناسی مردم‌شناسی 80/5 %
79 کارشناسی کارشناسی مطالعات خانواده 80/5 %
80 کارشناسی کارشناسی میکروبیولوژی 80/4 %
81 کارشناسی کارشناسی هنرهای چندرسانه‌ای 79/9 %
82 کاردانی کاردانی انیمیشن 79/9 %
83 کارشناسی کارشناسی ادبیات نمایشی 79/8 %
84 کارشناسی کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی 79/8 %
85 کارشناسی کارشناسی روزنامه‌نگاری 79/8 %
86 کارشناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 79/8 %
87 کاردانی کاردانی تئاتر - ادبیات نمایشی 79/8 %
88 کاردانی کاردانی حرفه‌ای سینما - تهیه و تولید فیلم 79/8 %
89 کاردانی کاردانی حرفه‌ای سینما - فیلم‌سازی 79/8 %
90 کارشناسی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی 79 %
91 ارشد ارشد معارف اسلامی و حقوق 79 %
92 کارشناسی کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی 79 %
93 کارشناسی کارشناسی فلسفه 79 %

کدام گروه مشاغل برای من مناسب‌تر است؟

در هر سطح تحصیلات، با مشاغل کدام گروه شغلی، تناسب و سازگاری بیشتری دارم؟

در چه صنعتی بهتر است به دنبال شغل باشم؟

در هر سطح تحصیلات، میزان سازگاری و تناسب شغلی من با مشاغل کدام صنعت بیشتر است؟

 • 15-1134.00
 • 33-9021.00
 • 15-1199.06
 • 11-9121.02
 • 13-1081.02
 • 15-1199.04
 • 13-2099.02
 • 33-3021.06
 • 15-1199.10
 • 13-2051.00
 • 19-2042.00
 • 17-2171.00
 • 19-3099.01
 • 15-1133.00
 • 15-1199.03
 • 15-1199.08
 • 17-2112.00
 • 15-1199.05
 • 17-2081.01
 • 15-1199.09
 • 11-9199.10
 • 11-9041.01
 • 13-1199.05
 • 15-1199.02
 • 17-2111.02
 • 13-1081.01
 • 15-1143.00
 • 19-2041.00
 • 17-2041.00
 • 13-1199.04
 • 17-2199.05
 • 17-2199.10
 • 17-2199.03
 • 15-2011.00
 • 17-1021.00
 • 17-2121.02
 • 13-2099.04
 • 13-1161.00
 • 15-1121.00
 • 17-2199.07
 • 17-2021.00
 • 17-2121.01
 • 19-4061.00
 • 15-1131.00
 • 17-2141.02
 • 11-9121.01
 • 15-1199.11
 • 27-3043.05
 • 13-2011.02
 • 17-2199.01
 • 41-3031.03
 • 17-2199.11
 • 41-3099.01
 • 13-2052.00
 • 11-9199.11
 • 15-2031.00
 • 19-3011.01
 • 19-2041.03
 • 19-1029.01
 • 15-2021.00
 • 19-3011.00
 • 13-2099.01
 • 19-2032.00
 • 19-2099.01
 • 15-2041.00
 • 15-2041.01
 • 19-2041.01
 • 19-1011.00
 • 19-2041.02
 • 11-1011.03
 • 25-4012.00
 • 19-2012.00
 • 19-1041.00
 • 17-2141.01
 • 17-2199.09
 • 19-1013.00
 • 19-3022.00
 • 11-9041.00
 • 17-2112.01
 • 19-3092.00
 • 29-1069.07
 • 19-1029.03
 • 19-2043.00
 • 19-1020.01
 • 19-2011.00
 • 15-1111.00
 • 17-2081.00
 • 25-4011.00
 • 11-9121.00
 • 19-1029.02
 • 19-1022.00
 • 17-2199.06
 • 19-3041.00
 • 19-1042.00
 • 25-9031.01
 • 25-1063.00
 • 19-3091.02
 • 19-3094.00
 • 23-1011.00
 • 25-1051.00

15-2031.00 0/875949693895359
15-1199.06 0/871545633029405
11-9121.02 0/864293885838239
19-3011.01 0/863190976711065
19-2041.03 0/862499307004984
19-1029.01 0/861564017364445
13-1081.02 0/855746502916023
15-2021.00 0/85161697737462
19-3011.00 0/851369071215348
13-2099.01 0/849081628295729
15-1199.04 0/849080338903184
13-2099.02 0/846198840118675
19-2032.00 0/845548308045187
19-2099.01 0/843802215362594
33-3021.06 0/842210256877748
15-2041.00 0/841045105686916
15-2041.01 0/84027833131706
15-1199.10 0/839998406625687
19-2041.01 0/839598578035461
13-2051.00 0/837908746218462
19-2042.00 0/833133970451426
19-1011.00 0/832006010984816
17-2171.00 0/831854608034795
19-2041.02 0/831691712417609
19-3099.01 0/83141300652379
15-1133.00 0/827069121503717
15-1199.03 0/826260990367332
11-1011.03 0/82509577717243
25-4012.00 0/824668794312022
15-1199.08 0/824541242711857
17-2112.00 0/824441527627397
15-1199.05 0/823578745985309
19-2012.00 0/822836136846642
19-1041.00 0/822677182095901
17-2081.01 0/822222421741425
15-1199.09 0/822220741220292
11-9199.10 0/821596715861088
11-9041.01 0/821554164457566
13-1199.05 0/82094067165715
17-2141.01 0/820866898733598
15-1199.02 0/820560725190744
17-2199.09 0/820153135493031
15-1134.00 0/819626409697717
19-1013.00 0/81954280234225
17-2111.02 0/818613618568386
13-1081.01 0/818536064712038
15-1143.00 0/818054925042208
19-3022.00 0/817713800815528
19-2041.00 0/816977184655841
17-2041.00 0/816724077683414
13-1199.04 0/816608633052764
33-9021.00 0/815901540312574
17-2199.05 0/815187131926882
17-2199.10 0/815066600479331
11-9041.00 0/814590428688089
17-2199.03 0/814281194090858
17-2112.01 0/813557586013513
15-2011.00 0/813044593316007
17-1021.00 0/812109687955169
19-3092.00 0/812097234425462
17-2121.02 0/811631658924862
29-1069.07 0/811628348150608
19-1029.03 0/811208803634777
19-2043.00 0/811108730366716
13-2099.04 0/811108082097716
19-1020.01 0/810008943458196
19-2011.00 0/809568584383695
13-1161.00 0/809363132798481
15-1111.00 0/809013198487824
15-1121.00 0/809012878132075
17-2081.00 0/808392333953127
17-2199.07 0/808175593192769
25-4011.00 0/806885457182995
17-2021.00 0/806678895914183
17-2121.01 0/806182432830864
19-4061.00 0/805160220869407
11-9121.00 0/804865766169757
15-1131.00 0/804534882857464
19-1029.02 0/804302554110061
19-1022.00 0/804247393837365
17-2199.06 0/802646176192152
19-3041.00 0/802401963486975
17-2141.02 0/801358334766904
19-1042.00 0/800297903376522
25-9031.01 0/799378809057387
11-9121.01 0/799360076316023
25-1063.00 0/799096063947898
15-1199.11 0/798878826475597
19-3091.02 0/798273325198997
27-3043.05 0/798201787268499
13-2011.02 0/798197089788106
17-2199.01 0/79693082371991
41-3031.03 0/796811983349948
19-3094.00 0/795797705972506
17-2199.11 0/794692388982548
41-3099.01 0/793521637537643
13-2052.00 0/789647654913679
23-1011.00 0/789547851255796
11-9199.11 0/789271342127085
25-1051.00 0/788728882810438
© 2021، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET