پارسا ایرانمنش

36 ساله

نمایه استعدادها، ویژگی‌های شناختی و رفتاری و مسیر تحصیلی شغلی

تیپ شخصیتی (MBTI)

تمایلات شغلی (هالند)

ارزش‌های کاری

سبک‌ کار

مهارت‌های کاربردی

دانش و اطلاعات عمومی

توانایی‌های ذهنی و جسمی

مهارت انجام فعالیت‌های کاری


© 2019، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر